Obchodní podmínky

PhMr. Hana Hégrová

se sídlem Palackého 626/3, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 60800879

podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mujlekarnik.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") internetové lékárny PhMr. Hana Hégrová, se sídlem Palackého 626/3, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 60800879, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Olomouce (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mujlekarnik.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mujlekarnik.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, zejména za účelem jejich přizpůsobení požadavkům právních předpisů, nebo za účelem zlepšování provozu webových stránek a zvyšování uživatelského komfortu pro kupující. V případě uskutečnění jakékoli změny obchodních podmínek je Poskytovatel povinen zveřejnit jejich nové znění způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webové stránce), a informovat registrované kupující o této skutečnosti nejméně 15 dní před nabytím účinnosti nového znění prostřednictvím e-mailu, zaslaného na jejich e-mailovou adresu zadanou při registraci. Nesouhlasí-li kupující s novým zněním obchodních podmínek, je oprávněn svou registraci zdarma a bez jakékoli sankce zrušit nejpozději ke dni nabytí účinnosti nového znění, e-mailem zaslaným prodávajícímu. Přihlášení kupujícího k uživatelskému účtu kdykoli po nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek se považuje za vyslovené souhlasu s tímto zněním. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Dále se toto ustanovení nevztahuje na kupující, kteří objednávají zboží bez registrace a zřízení uživatelského účtu, v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "uživatelský účet"). Kupující bere na vědomí, že prodávající používá k usnadnění přihlašování kupujících k uživatelskému účtu cookies, za podmínek dle čl. 9.12.V rámci registrace přistupuje kupující na obchodní podmínky ve znění, účinném k okamžiku registrace, přičemž tímto zněním se řídí všechny kupní smlouvy, uzavřené kupujícím prostřednictvím webové stránky až do okamžiku, kdy nabude účinnosti případné nové znění obchodních podmínek dle čl. 1.5. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, a prodávající neodpovídá za škodu, vzniklou kupujícímu nesplněním povinnosti dle tohoto článku.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Uživatelský účet je dále oprávněn zrušit kupující zasláním e-mailu s žádostí o zrušení účtu prodávajícímu, v případě, že nemá vůči prodávajícímu žádné závazky.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za permanentní dostupnost webové stránky a uživatelského účtu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka prodeje zboží zveřejněná na webovém rozhraní obchodu není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník").

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za návrh na uzavření kupní smlouvy se v takovém případě považuje telefonické nebo e-mailové potvrzení objednávky kupujícím. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího zadanou při registraci. Kupní smlouva se řídí zněním obchodních podmínek, platným v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to i bez udání důvodu, zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající neodpovídá za škodu, vzniklou kupujícímu v důsledku neuzavření kupní smlouvy (nepřijetí návrhu kupujícího na uzavření smlouvy).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. U jednotlivých nabídek zboží na webové stránce je vždy uvedena cena zboží včetně DPH. Náklady na dodání zboží dle jednotlivých způsobů dopravy nabízených prodávajícím jsou vyčísleny v rámci vytvoření objednávky. Uvedená cena zboží je konečná při dodání do ČR, včetně veškerých daní a poplatků. Při dodání zboží do zemí EU (mimo ČR) je cena zboží automaticky přepočítána podle DPH země dodání. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Palackého 3, Olomouc, 779 00 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2800672701 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen "účet prodávajícího") pro platby v CZK;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího IBAN: CZ6020100000002000672703 BIC kód/Swift: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 (dále jen "účet prodávajícího") pro platby v EUR;
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
• bezhotovostně online bankovním převodem prostřednictvím systému GoPay;
• bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím systému GoPay. Zboží bude dodáno pouze na území ČR. Zákazník se zavazuje uvést platnou dodací adresu na území ČR.
• bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Palackého 3, Olomouc, 779 00

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při platbě na dobírku je kupní cenu oprávněn přijmout přepravce. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží prodávající odesílá neprodleně po připsání částky na účet, nejpozději následující pracovní den.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej společně se zbožím na adresu uvedenou v objednávce.

4.6. V případě nestandardních podmínek, např. nadměrná zásilka nebo paletová přeprava se cena za poštovné vypočítá dle konkrétní situace a bude odsouhlasena oběma stranami.

4.7. Na zboží nelze uplatnit externí slevové a bonusové systémy jako jsou Sphere, Carte apod.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv do okamžiku, než mu je doručena zpráva o tom, že zboží bylo prodávajícím expedováno (odesláno kupujícímu).

5.2. Kupující je dále oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující je povinen vrátit zboží zpět prodávajícímu nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání, v originálním obale, včetně případného veškerého příslušenství, které bylo přiloženo u balení výrobku, a s fakturou. Zboží je kupující oprávněn vrátit osobně v provozovně prodávajícího Lékárna U Pöttingea, Palackého 626/3, 779 00 Olomouc, anebo zásilkou odeslanou na tuto adresu. Pokud bylo zboží i jen částečně spotřebováno, nelze od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prokazatelně uskutečněno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží telefonicky, emailem nebo v písemné podobě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mujlekarnik.cz. Odstoupení od smlouvy - formulář ke stažení.

5.3. Náklady na doručení zboží na adresu provozovny prodávajícího při odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující. Finanční prostředky, jež kupující za zboží zaplatil, budou kupujícímu zaslány zpět do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na bankovní účet, který kupující písemně sdělí prodávajícímu, či poštovní poukázkou. V rámci kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu rovněž cenu dopravy zboží od prodávajícího ke kupujícímu, nejvýše však cenu za nejlevnější způsob dopravy, který prodávající u dané nabídky nabízel, bez ohledu na to, jaký způsob dopravy kupující zvolil.

5.4. V případě, že na základě uzavření kupní smlouvy prodávající poskytl kupujícímu jako bonus zboží zdarma, je kupující povinen v případe odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátit prodávajícímu spolu se zbožím, které tvořilo předmět kupní smlouvy, i takto přijaté bonusové zboží. Prodávající bere na vědomí, že podmínkou získání bonusového zboží je uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených prodávajícím, přičemž v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy zaniká rovněž tato podmínka pro poskytnutí bonusového zboží. V případě, že kupující bonusové zboží prodávajícímu společně se zbožím tvořícím předmět kupní smlouvy nevrátí, odpovídá prodávajícímu za škodu z toho vzniklou.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Dle Zákona o léčivech nelze od kupní smlouvy odstoupit ani v případě léčivých přípravků. Lékárna zajišťující zásilkový výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady; takové léčivé přípravky se stávají nepoužitelnými léčivy a je nutno zajistit jejich odstranění podle § 88 a 89 Zákona o léčivech.

5.6. Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že s ohledem na povahu zboží prodávaného prodávajícím na webové stránce kupující prodávajícímu odpovídá za porušení nebo poškození originálního obalu zboží, za jeho otevření nebo částečné spotřebování. Dojde-li ze strany kupujícího k takovému zásahu a kupující následně odstoupí od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku 5. obchodních podmínek, odpovídá prodávajícímu za škodu ve výši odpovídající kupní ceně zboží včetně ceny dopravy. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat náklady vzniklé dodáním a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dodá-li prodávající zboží včas a řádně na místo určení, a nesplní-li kupující svou povinnost zboží převzít, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 5.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.5. V případě osobního odběru zboží na provozovně prodávajícího je kupující povinen si zboží vyzvednout nejpozději do pěti dnů od doručení přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Nepřevezme-li kupující zboží ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. O dostupnosti zboží je kupující informován automatickými emaily.

6.6. V případě nestandardních zásilek, zejm. u nadměrných zásilek nebo zásilek expedovaných na paletě bude způsob dopravy a cena za poštovné stanovena až po dohodě kupujícího s prodávajícím. V případě, že v případě koupě tzv. termolabilního zboží, u něhož je jeho účinnost výslovně podmíněna uchováním při určité teplotě, zvolí kupující jiný než prodávajícím doporučený způsob dopravy (osobní odběr nebo dopravu prostřednictvím doručovatele prodávajícího), neodpovídá prodávající za zachování účinků zboží od okamžiku jeho předání k přepravě.

6.7. V případě bezhotovostní platby online platební kartou prostřednictvím systému GoPay bude zboží dodáno pouze na území ČR. Zákazník se zavazuje uvést platnou dodací adresu na území ČR.

6.8. Zboží odesíláme do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li v detailu produktu uvedeno jinak.

7. Práva z vadného plnění, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Zárukou se rozumí odpovědnost prodávajícího za to, že zboží bude po celou délku záruční doby způsobilé k použití pro jeho obvyklý účel, nebo že si po záruční dobu uchová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití (datum minimální trvanlivosti), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetických produktů je minimální trvanlivost uvedena na obalu výrobku slovy: "Spotřebujte nejlépe do …". Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U takových výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém s údajem o době, po kterou lze přípravek po otevření používat.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží, a za vady, které se na zboží vyskytnou v průběhu trvání záruční doby. Odpovědnost se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se odpovědnost nevztahuje na vady, pro něž byla nižší cena sjednána. Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím výrobku či chybnou manipulací s ním. Dále se tento způsob vyřizování reklamací nevztahuje na reklamace týkající se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně distribuovanou šarži léčiva z oběhu, jakož i na jakost, bezpečnost a účinnost zdravotnických prostředků. Při výskytu nežádoucích účinků léčiv bude postupováno v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z vad (reklamaci) zboží během záruční doby.

7.5. Obrázky k produktům mohou mít pouze ilustrační charakter.

7.6. Prodávající garantuje cenu zboží u zboží skladem. O případné změně v kupní ceně způsobené například výpadkem na trhu, cenovou regulací nebo technickou závadou bude kupující neprodleně informován. Kupující se bez zbytečného odkladu rozhodne, zda zboží za změněnou cenu koupí či nikoli.

7.7. V případě rozporu vlastností a stavu zboží s kupní smlouvou má kupující právo: a) požadovat výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze oddělitelné součásti, včetně případů opakovaného výskytu vad na součásti; b) bezplatné odstranění vady v případě, že vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu; c) dodání nového zboží bez vad, není-li to s ohledem na povahu vady nepřiměřené; d) odstoupení od kupní smlouvy v případě, že kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad, nebo není-li možné odstranění vad dle písm. a) až c); e) slevu z kupní ceny v případě, že kupující nebude postupovat podle písm. a) až d), nebo že prodávající nebude schopen postupovat podle písm. a) až c), nebo v případě, že by postup podle písm. a) až c) způsobil kupujícímu značné obtíže.

7.8. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce: Palackého 626/3, 779 00 Olomouc nebo e-mailem na adrese: info@mujlekarnik.cz, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však ve lhůtách uvedených výše.

7.9. V reklamaci je nutno uvést: identifikaci kupujícího, číslo objednávky, den vyplnění objednávky, datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh způsobu vyřízení reklamace.

7.10. Prodávající vyrozumí kupujícího do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem o vyřízení reklamace.

7.11. Léčivé přípravky, reklamované kupujícím v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se stávají nepoužitelnými léčivy a je nutno zajistit jejich odstranění v souladu s ust. § 88 a 89 zákona o léčivech. Za tento postup odpovídá prodávající, jsou-li mu léčivé přípravky v rámci reklamace kupujícím předány.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží, které může být aktuálně na českém trhu nedostupné. V případě, že kupující takové zboží v rámci objednávky již zaplatil, kupní cena mu bude vrácena zpět nejpozději do 5 dní od zjištění nedostupnosti zboží a o tomto bude informován.

8.7. V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejichž výdej není podle rozhodnutí o registraci vázán na lékařský předpis.

8.8. V případě užívání léčiva, potravinového doplňku či jiného objednávaného sortimentu je kupující povinen pečlivě se seznámit s příbalovou informací - příbalovým letákem.

8.9. V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku je kupující povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího. Prodávající bude dále postupovat v souladu s § 90 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a oznámí takovou skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

8.10. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného léčiva nebo doplňku stravy k účelu zamýšlenému kupujícím, za jeho použitelnost s ohledem na případnou diagnózu kupujícího nebo osoby, jíž je zboží určeno, a za případné nežádoucí či vedlejší účinky na kupujícího nebo osobu, jíž je zboží určeno. Kupující bere na vědomí, že prodávající není lékařské zařízení a není schopen diagnostikovat případné zdravotní obtíže kupujícího, a navrhnout odpovídající léčbu.

8.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, v souladu s nařízením EU 2016/679 obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem.

9.2. Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde.

9.3. Provozovatel používá cookies za účelem zajištění fungování webových stránek, zejména za účelem umožnění odesílání objednávek a přihlašování k uživatelskému účtu kupujícího a ke statistickým účelům. Kupující je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že v takovém případě nebude možné webové stránky užívat a vytvořit objednávku. K možnosti užívání webových stránek musí mít kupující povoleno přijetí cookies ve svém internetovém prohlížeči. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí kupujícím, po uplynutí této doby jsou kupujícímu poskytnuty nové cookies a je mu opětovně poskytnuta možnost jejich přijetí odmítnout.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) převzetí zásilky, f) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a zaslání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů státu spotřebitele, pokud se na vztah s prodávajícím uplatní podle předpisů mezinárodního práva soukromého.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. V případě podezření z porušování právních předpisů v rámci provozu webové stránky a prodeje zboží jsou kupující oprávnit se obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo Českou obchodní inspekci (ČOI).

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.5. Kupující má možnost shlédnout na webové stránce https://www.mujlekarnik.cz/obchodni-podminky aktuální verzi obchodních podmínek, a pro vlastní potřebu si jejich znění archivovat.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Lékárna u Pöttingea, Palackého 626/3, 779 00 Olomouc, Česká republika; email: info@mujlekarnik.cz; telefon: +420 731 641 751.

V Olomouci dne 21. 5. 2023.